Generelle vilkår

Gode Dager AS er arrangør av konferansen. Disse vilkårene er sammen med vilkårene knyttet til kjøp av billett gjeldene for din deltagelse på arrangementet. Vilkårene er gjeldene for hver enkelt deltager og påmeldte. Ved påmelding til eller deltagelse på arrangementet har du godtatt og forstått vilkårene på denne siden. Ved påmelding av en annen person er du ansvarlig for å opplyse denne personen om disse vilkårene.

1. Billetten

1.1 Adgang til arrangementet

Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet såfremt strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Kjøperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar.

1.2 Kommersielle forhold

Billetten kan ikke benyttes for kommersielle formål herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Arrangøren. Dersom billetten benyttes for kommersielle formål har Arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kjøpesummen.

1.3 Tap av billetten

Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.

1.4 Angrerett

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter. Kjøpte billetter refunderes ikke, unntatt ved avlyst arrangement.

2. Endring og avlysning

2.1 Endret tidspunkt

Arrangør har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten være gyldig for nytt tidspunkt.

2.2 Endring av innhold

Arrangementets program kan bli endret uten varsel. Arrangør garanterer ikke deltagelse av noen foredragsholdere.

2.3 Avlysning

Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

3. Force majeure

3.1 Situasjoner som utgjør force majeure

Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor arrangørs kontroll og som i vesentlig grad vanskeliggjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

3.2 Virkningen av force majeure

Ved force majeure vil arrangørs forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot arrangør. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

3.3 Varsling

Dersom arrangør vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten ugrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse eller telefonnummer. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse eller telefonnummer i forbindelse med kjøpet faller arrangørs varslingsplikt bort.

4. Immatrielle rettigheter

4.1 Bruk av foto, video og lyd tatt opp på arrangementet

Ved å delta på arrangementet godtar du at arrangør, eller andre på vegne av arrangør, kan benytte bilder, video og lyd tatt på arrangementet. Bruk inkluderer markedsføringsformål. Har du spørsmål i forhold til bruken, vennligst kontakt hei@baregodedager.no